Regulamin Sklepu on-line

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.mefese.pl w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług, świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną

1.2. Sklep internetowy prowadzony jest za pomocą domeny www.mefese.pl  Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.
Serwis jest administrowany przez Usługodawcę.


1.3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest Giardo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Tamka 16, 91-403 Łódź wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoną przez Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000896021, REGON 388773709, NIP: 725-230-87-64

1.4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu należy wysyłać na adres  e-mai mefese@mefese.pl , korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Giardo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 91-403 Łódź, ul. Tamka 16

1.5. Status użytkownika Sklepu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne

1.6. W celu skutecznego złożenia zamówienia w sklepie koniecznym jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
Użytkownicy korzystający ze Sklepu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Sklepu.

1.7.  Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.

1.8.  Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Giardo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Tamka 16, 91-403 Łódź wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoną przez Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000896021, REGON 388773709, NIP: 725-230-87-64

§2 Umowa sprzedaży

2.1. W celu dokonania zakupu należy dokonać rejestracji bezpośrednio z poziomu Sklepu, wymagane jest wypełnienie przez zainteresowanego Klienta odpowiednich danych.

2.2. Po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodano do koszyka” , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „Kupuję i płacę”. W celu złożenia zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.

2.3. W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt 2.1. niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

2.4. Po otrzymaniu przez system Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia.

2.5. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”.

2.5.1. Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.

2.5.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 2.5 niniejszego regulaminu).

2.6   Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową.

2.7.   Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta e-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-17.00.

2.8.   Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu (§2.5 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Giardo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Tamka 16, 91-403 Łódź wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoną przez Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000896021, REGON 388773709, NIP: 725-230-87-64

2.9.   Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 2.5 Regulaminu.

2.10.   Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty  w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§3 Płatność, dostawa, odbiór

3.1     Płatność

3.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
3.1.2.    Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
3.1.3.  Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) gotówkowej – płatności za pobraniem (opcja dostępna jedynie dla zamówień mających miejsce dostawy w Polsce)
b) bezgotówkowej :
– płatność przelewem na rachunek Sklepu Mefese MBank 51 1140 2004 0000 3502 8120 7729
– płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, jakim jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,
3.1.4.  Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku sklepu internetowego prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.
3.1.5.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.2.  Wysyłka towarów

3.2.1. Zamówienia złożone  przez klientów Sklepu kompletowane są przez obsługę sklepu w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
3.2.2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu  dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych.
3.2.3.  Dostawa towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej SA oraz firmy kurierskiej Fedex.
3.2.4. Opłaty za dostawę:
– przesyłka kurierska Fedex – 15 zł
– przesyłka kurierska Fedex  za pobraniem –  20 zł
– przesyłka pocztowa – 20 zł
– odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00
3.2.5. Klient, którego zamówienie w Sklepie przekroczy wartość 1.000 zł uprawniony jest do skorzystania z darmowej dostawy.
3.2.6. W przypadku gdy klient, który był uprawniony do darmowej dostawy, dokona zwrotu części zamówienia, utraci prawo do powyższego upustu z tytułu dostawy a jego  koszt zostanie potrącony z ewentualnego zwrotu.
3.2.7. Prawo do darmowej dostawy dotyczy przesyłek na terenie Polski.

3.3. Odbiór towarów

3.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
3.3.2. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
3.3.3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawniona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
3.4.6.  W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

§4 Dane osobowe

4.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

4.2.  Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie w związku z korzystaniem ze Sklepu www.mefese.pl jest Giardo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Tamka 16, 91-403 Łódź wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoną przez Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000896021, REGON 388773709, NIP: 725-230-87-64

4.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

4.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

4.5. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych mailowo na adres mefese@mefese.pl

§5 Reklamacje

5.1. Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie świadczonych Usług przez Sprzedawcę.

5.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie  obowiązujących przepisach prawa.
5.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę na adres mailowy mefese@mefese.pl oraz  dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Giardo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Tamka 16, 91-403 Łódź 
5.1.3. Reklamacje składa się pisemnie przy użyciu formularza (pobierz formularz). W celu rozpatrzenia reklamacji należy przesłać wraz z reklamacją wydrukowany oraz podpisany formularz uzupełniony o uzasadnienie reklamacji.

5.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
5.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

5.1.4 Reklamowany produkt powinien zostać odesłany w kartonowym opakowaniu, chroniącym zwracany towar.
5.1.5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do klienta celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji jeżeli podane przez klienta informację będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę będzie niemożliwe.

§6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży (zwrot)

6.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

6.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Adres do zwrotu: Giardo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Tamka 16, 91-403 Łódź 


Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

6.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6.4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

6.8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.10. Zwracany towar powinien mieć przyczepione oryginalne metki i nie posiadać śladów noszenia zakupionego towaru.